Wymagania dla łodzi

Wymagania dla jednostki pływajacej Tabliczka znamionowa jednostki Na każdej łodzi musi znajdować się trwale przytwierdzona tabliczka znamionowa, która jest umieszczana oddzielnie w numerze identyfikacyjnym jednostki. Powinien zawierać następujące informacje: Nazwa producenta Oznakowanie CE (patrz punkt ii poniżej) Kategoria projektu łodzi Maksymalne zalecane przez producenta  obciążenie  w kilogramach. Liczba osób zalecana przez producenta, dla której łódź […]

Kogo dotyczy moduł PCA

Ocena pokonstrukcyjna zwana dalej „modułem PCA”, stosują: 1) prywatni importerzy przed oddaniem do użytku: a) rekreacyjnych jednostek pływających i częściowo ukończonych rekreacyjnych jednostek pływających, b) skuterów wodnych i częściowo ukończonych skuterów wodnych, c) elementów składowych jednostek pływających, gdy wprowadza się je do obrotu oddzielnie, d) silników napędowych instalowanych lub przeznaczonych specjalnie do zainstalowania na jednostce […]

Procedury/moduły oceny zgodności

Podstawowe moduły/procedury oceny zgodności A Wewnętrzna kontrola produkcji Obejmuje wewnętrzną kontrolę projektu i produkcji. Moduł ten nie wymaga obowiązkowego udziału jednostki notyfikowanej. B Kontrola typu Obejmuje fazę projektowania; po module B musi nastąpić moduł przewidujący przeprowadzenie oceny w fazie produkcji. Certyfikat badania typu WE jest wydawany przez notyfikowaną jednostkę. C Zgodność z typem Obejmuje fazę […]

Dokumentacja techniczna

Co powinna zawierać dokumentacja techniczna jednostki pływającej. DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dokumentacja techniczna zawiera, w stopniu w jakim jest to właściwe dla oceny, następujące informacje: Ogólny opis typu. Koncepcyjne rysunki projektowe i wykonawcze oraz schematy elementów składowych, podzespołów, obwodów oraz inne istotne dane. Opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia powyższych rysunków i schematów oraz działania wyrobu. Wykaz […]

Procedura/moduł PCA

Procedura oceny zgodności łodzi rekreacyjnych i skuterów wodnych ( importowanych ) RÓWNOWAŻNA ZGODNOŚĆ USTALANA W OPARCIU O OCENĘ POKONSTRUKCYJNĄ (MODUŁ PCA) Ustalanie zgodności w oparciu o ocenę pokonstrukcyjną jest procedurą mającą na celu ocenę równoważnej zgodności wyrobu, w przypadku gdy producent nie wziął odpowiedzialności za zgodność tego wyrobu z wymaganiami rozporządzenia, i w związku z […]