CSLLOYD POLSKA

Procedura/moduł PCA

Procedura oceny zgodności łodzi rekreacyjnych i skuterów wodnych ( importowanych )

RÓWNOWAŻNA ZGODNOŚĆ USTALANA W OPARCIU O OCENĘ POKONSTRUKCYJNĄ (MODUŁ PCA)

 1. Ustalanie zgodności w oparciu o ocenę pokonstrukcyjną jest procedurą mającą na celu ocenę równoważnej zgodności wyrobu, w przypadku gdy producent nie wziął odpowiedzialności za zgodność tego wyrobu z wymaganiami rozporządzenia, i w związku z tym osoba fizyczna lub prawna wskazana w § 13 ust. 1 rozporzadzenia, która wprowadza wyrób do obrotu lub oddaje go do użytku na swoją własną odpowiedzialność, przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia równoważnej zgodności wyrobu. Osoba ta wywiązuje się ze zobowiązań przewidzianych w pkt 2 i 4 oraz zapewnia i deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność zgodność przedmiotowego wyrobu podlegającego przepisom okreś- lonym w pkt 3 z mającymi zastosowanie wymaganiami rozporządzenia.

 2. Producent albo importer wprowadzający wyrób do obrotu lub wprowadzający go do użytku składa w jednostce notyfikowanej wniosek w sprawie przeprowadzenia oceny pokonstrukcyjnej i musi udostępnić jednostce notyfikowanej dokumenty oraz dokumentację techniczną, umożliwiające jednostce notyfikowanej przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, a także wszelkie dostępne informacje dotyczące wykorzystania wyrobu po jego pierwszym oddaniu do użytku.

  Osoba wprowadzająca taki wyrób do obrotu lub oddająca go do użytku przechowuje te dokumenty i informacje do dyspozycji odpowiednich organów krajowych przez okres 10 lat od przeprowadzenia oceny wyrobu w zakresie jego równoważnej zgodności zgodnie z procedurą oceny pokonstrukcyjnej.

 3. Jednostka notyfikowana bada każdy wyrób osobno i przeprowadza obliczenia, badania oraz inne oceny w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykazania równoważnej zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozporządzenia.

  Jednostka notyfikowana sporządza i wydaje certyfikat oraz odpowiednie sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej oceny zgodności i przechowuje egzemplarz certyfikatu oraz odpowiedniego sprawozdania dotyczącego przeprowadzonej oceny zgodności do dyspozycji odpowiednich organów krajowych przez okres 10 lat po wydaniu tych dokumentów.

  Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny na zatwierdzonym wyrobie za oznakowaniem zgodności CE lub zleca jego umieszczenie na własną odpowiedzialność.

  W przypadku gdy oceniany wyrób jest jednostką pływającą, jednostka notyfikowana zleca również, na własną odpo- wiedzialność, umieszczenie numeru identyfikacyjnego jednostki pływającej, o którym mowa w załączniku nr 2 w czę- ści I pkt 2.1, natomiast pole przeznaczone na wpisanie kodu kraju producenta zostaje wykorzystane do wskazania kraju, w którym jednostka notyfikowana ma siedzibę, a pole przeznaczone na wpisanie niepowtarzalnego kodu iden- tyfikacyjnego producenta przypisanego przez organ krajowy państwa członkowskiego zostaje przeznaczone na umieszczenie kodu identyfikacyjnego przypisanego jednostce notyfikowanej w ramach oceny pokonstrukcyjnej, za którym umieszcza się również numer seryjny certyfikatu oceny pokonstrukcyjnej. Pola numeru identyfikacyjnego jednostki pływającej przeznaczone na wpisanie miesiąca i roku produkcji oraz roku modelu wykorzystuje się do wska- zania miesiąca i roku przeprowadzenia oceny pokonstrukcyjnej.

 4. Oznakowanie zgodności CE i deklaracja zgodności UE.

 1. 4.1.  Osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub wprowadzająca go do użytku umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3 (wymagania dotyczące integralności i konstrukcji), umieszcza numer identyfikacyjny tej jednostki na wyrobie, którego równoważna zgodność z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia została oceniona i poświadczona przez jednostkę notyfikowaną.

 2. 4.2.  Osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do użytku sporządza deklarację zgodności UE i przechowuje ją na użytek organów krajowych przez 10 lat od dnia wydania certyfikatu oceny pokonstrukcyjnej. Deklaracja zgodności identyfikuje wyrób, dla którego została sporządzona.

  Egzemplarz deklaracji zgodności UE zostaje udostępniony właściwym organom na ich żądanie.

 3. 4.3.  Jeżeli oceniany wyrób jest jednostką pływającą, osoba wprowadzająca jednostkę pływającą do obrotu lub oddająca ją do użytku umieszcza na jednostce pływającej tabliczkę znamionową opisaną w załączniku nr 2 w części I pkt 2.2, która zawiera sformułowanie „ocena pokonstrukcyjna”, oraz numer identyfikacyjny jednostki pływającej opisany w załączniku nr 2 w części I pkt 2.1 zgodnie z przepisami zawartymi w pkt 3 (wymagania dotyczące integralności i konstrukcji).

5. Jednostka notyfikowana informuje osobę wprowadzającą wyrób do obrotu lub oddającą go do użytku o zobowiąza- niach nałożonych na tę jednostkę w ramach procedury oceny pokonstrukcyjnej.