CSLLOYD POLSKA

Wymagania dla łodzi

Wymagania dla jednostki pływajacej

Tabliczka znamionowa jednostki

Na każdej łodzi musi znajdować się trwale przytwierdzona tabliczka znamionowa, która jest umieszczana oddzielnie w numerze identyfikacyjnym jednostki. Powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwa producenta
 • Oznakowanie CE (patrz punkt ii poniżej)
 • Kategoria projektu łodzi
 • Maksymalne zalecane przez producenta  obciążenie  w kilogramach.
 • Liczba osób zalecana przez producenta, dla której łódź została zaprojektowana do przewozu w drodze.

Jeśli łódź nie została zaprojektowana i zbudowana na rynek UE, na przykład używane łodzie importowane, łódź będzie musiała indywidualnie przejść ocenę pokonstrukcyjną (znaną również jako PCA) z jednostką notyfikowaną w celu ustalenia, czy spełnia Wymagania UE. Jeśli tak, tabliczka producenta będzie zawierać słowa „Certyfikat pokonstrukcyjny”. W stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę oceny zgodności, zostanie umieszczony na dole tabliczki.

Tabliczka budowniczego zwykle znajduje się wewnątrz łodzi, na przykład w obszarze kokpitu.
Ważny! Ten obraz jest tylko przykładem tego, jak może wyglądać płyta producenta. Wygląd tabliczki producenta może się różnić w zależności od producenta, ważne jest to, że wyżej wymienione informacje są na niej umieszczone.

Oznakowanie CE

Wszystkie produkty spełniające zasadnicze wymagania dyrektywy powinny posiadać oznakowanie zgodności CE. Oznakowanie CE, jak pokazano poniżej, znajduje się na rekreacyjnej jednostce pływającej lub prywatnej jednostce pływającej w widocznej, czytelnej i nieusuwalnej formie (lub na opakowaniu małych elementów). W stosownych przypadkach należy dołączyć numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedury oceny zgodności.

Numer identyfikacyjny łodzi

Każda jednostka musi być oznaczona numerem identyfikacyjnym jednostki (CIN). Numer ten jest unikalny dla każdej jednostki i identyfikuje producenta, miejsce jego siedziby oraz datę zbudowania jednostki. Numer CIN musi mieć 14 znaków i zawierać następujące informacje:

Kraj producenta
– Kod producenta dla polski jest PL
– Unikalny numer seryjny
– Miesiąc i rok produkcji – Rok modelowy

Numer identyfikacyjny jednostki znajduje się w dwóch miejscach. Jeden znajduje się na pawęży lub w jej pobliżu, po prawej stronie, blisko góry. Można go również znaleźć na rufie. Na pontonach można go znaleźć na sztywnej poprzecznicy rufowej lub na zespole konsoli. Drugi CIN jest umieszczony w ukrytej części jednostki jako kontrola bezpieczeństwa.
Zharmonizowana norma EN ISO 10087 zawiera szczegółowe informacje na temat tych wymagań.

Identyfikacja silnika

Silniki napędowe muszą spełniać określone w dyrektywie limity emisji spalin i hałasu. Każdy silnik musi być wyraźnie oznaczony następującymi informacjami:

 • Znak towarowy lub nazwa handlowa producenta silnika
 • Typ silnika, rodzina silników, jeśli ma to zastosowanie
 • Niepowtarzalny numer identyfikacyjny silnika
 • Oznakowanie CE w przypadku silników zaburtowych i silników zaburtowych
  ze zintegrowanym układem wydechowym

Ważne ! To tylko przykład tego, jak może wyglądać tabliczka znamionowa silnika. Wygląd tabliczki silnika może się różnić w zależności od producentów, ważne jest, aby naniesione były na niej wyżej wymienione informacje.
Każdy silnik musi być wyposażony w instrukcję obsługi. Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące instalacji i obsługi niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania silnika i spełnienia określonych poziomów emisji spalin. Poza tym instrukcja powinna określać moc silnika i maksymalną moc znamionową silnika.

Instrukcja obsługi

Każda jednostka musi być wyposażona w instrukcję obsługi, która zawiera informacje umożliwiające nowemu właścicielowi bezpieczne użytkowanie i konserwację łodzi. Z tych samych powodów powinieneś mieć również instrukcje obsługi każdego sprzętu. Podręcznik powinien być udostępniony w języku (-ach) urzędowym (-ych) kraju, w którym jednostka będzie sprzedawana. Zawiera te same informacje, które podano na tabliczce producenta (kategoria projektowa, liczba osób itp.), Maksymalne zalecane obciążenie i masę własną jednostki w kilogramach. Dostarcza również informacji na temat właściwości obsługi jednostki i zwraca szczególną uwagę na ryzyko pożaru i powodzi. Ponadto do instrukcji obsługi należy dołączyć ważny dokument prawny zwany Deklaracją zgodności (patrz poniżej). Zharmonizowana norma EN ISO 10240 zawiera szczegółowe informacje na temat treści instrukcji obsługi.

Deklaracja zgodności

Jednostce pływającej i jej komponentom lub silnikowi napędowemu oraz instrukcji obsługi musi zawsze towarzyszyć pisemna deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności jest wystawiana i podpisywana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela i zawiera następujące informacje:

 • Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
 • Opis produktu (marka, typ, numer seryjny)
 • Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych. Alternatywnie,
  można zastosować odniesienia do specyfikacji, na których oparta jest zgodność.
 • W stosownych przypadkach należy zamieścić odniesienia do wszelkich innych dyrektyw UE
  stosowany.
 • W stosownych przypadkach odniesienie do wydanego certyfikatu badania typu WE
  przez jednostkę notyfikowaną.
 • W stosownych przypadkach, nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadził procedury oceny zgodności.
 • Identyfikacja osoby upoważnionej do podpisania w imieniu
  producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w Unii