CSLLOYD POLSKA

Procedury/moduły oceny zgodności

Podstawowe moduły/procedury oceny zgodności

A Wewnętrzna kontrola produkcji

Obejmuje wewnętrzną kontrolę projektu i produkcji.
Moduł ten nie wymaga obowiązkowego udziału jednostki notyfikowanej.

B Kontrola typu

Obejmuje fazę projektowania; po module B musi nastąpić moduł przewidujący przeprowadzenie oceny w fazie produkcji.
Certyfikat badania typu WE jest wydawany przez notyfikowaną jednostkę.

C Zgodność z typem

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.
Zapewnia zgodność z typem posiadającym certyfikat kontroli typu WE wydany zgodnie z modułem B.
Moduł C nie wymaga obowiązkowego udziału jednostki notyfikowanej.

D Zapewnienie jakości produkcji

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.
Wywodzi się z normy zapewnienia jakości EN ISO 9002 i przewiduje interwencję notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za zatwierdzanie i kontrolę systemu jakości wprowadzonego przez producenta.

E Zapewnienie jakości wyrobu

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.
Wywodzi się z normy zapewnienia jako?ci EN ISO 9003 i przewiduje interwencję notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za zatwierdzanie i kontrolę systemu jako?ci wprowadzonego przez producenta.

F Weryfikacja wyrobu

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.
Notyfikowana jednostka sprawdza zgodność z typem posiadającym certyfikat badania typu wydany zgodnie z modułem B i wydaje świadectwo zgodności.

G Weryfikacja jednostkowa

Obejmuje fazę projektowania i produkcji.
Każdy pojedynczy wyrób jest badany przez notyfikowaną jednostkę, weryfikacja jednostkowa projektu i produkcji każdego wyrobu kontrolowanego przez notyfikowaną jednostkę, która wydaje certyfikat zgodności.

H Pełne zapewnienie jakości

Wywodzi się z normy zapewnienia jakości EN ISO 9001 i przewiduje interwencję notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za zatwierdzanie i kontrolę systemu jakości wprowadzonego przez producenta.

Zależnie od procedury przewidzianej dla danego wyrobu producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) czyni to sam lub z udziałem jednostki notyfikowanej.
Wiele dyrektyw Nowego Podejścia daje producentowi możliwość wyboru różnych kombinacji modułów, w tym modułów opartych o systemy zarządzania jakością, jeśli producent takowy posiada.
W przypadku objęcia danego wyrobu kilkoma dyrektywami w każdej z nich może być inna kombinacja modułów bądź narzuconych bądź do wyboru.