CSLLOYD POLSKA

Jednostki żeglugi śródlądowej

Inspekcje statków

Spółka Československý Lloyd w 2010 r. została upoważniona przez polskie urzędy, a w 2011 r. przez Ministerstwo Transportu Republiki Słowackiej do wykonywania czynności inspekcyjnych jednostek żeglugi śródlądowej. W jej rejestrze znajdują się dane ponad 1000 statków pływających pod banderą czeską, słowacką i polską.

Posiadamy akredytację do wykonywania: 

 • inspekcji jednostek żeglugi śródlądowej przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Europejskim porozumieniem w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN),
 • do inspekcji wybranych urządzeń technicznych na statkach, takich jak urządzenia elektryczne, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia gazowe oraz do pomiaru emisji hałasu.

Zakres inspekcji

Techniczna Komisja Inspekcyjna przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:

 • budowy statku i jego kadłuba, w szczególności jego wytrzymałości i stateczności;
 • budowy maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;
 • prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;
 • właściwości manewrowych;
 • urządzeń sterowych;
 • sterówki;
 • budowy maszyn;
 • emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych;
 • urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • wyposażenia;
 • bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • pomieszczeń dla załogi;
  urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;
 • instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych
  pokładowych oczyszczalni ścieków

Procedura postępowania

Zgodnie z zapisem art. 34b ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z późn. zm.)
W celu wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej statek,o którym mowa w art. 30, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek armatora.
Inspekcję techniczną przeprowadza się dla ustalenia, czy statek spełnia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia,właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

Armator statku składa do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej statku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. z 2019 r., poz. 842 ) – wniosek można pobrać na naszej stronie internetowej z katalogu „wnioski do pobrania”.

Po dokonaniu czynności inspekcyjnych przez komisję inspekcyjną lub upoważniony podmiot do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznej statku, na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności inspekcyjnych – organ inspekcyjny wydaje zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji statku.

 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341