CSLLOYD POLSKA

Kogo dotyczy moduł PCA

Ocena pokonstrukcyjna zwana dalej „modułem PCA”, stosują:

1) prywatni importerzy przed oddaniem do użytku:
a) rekreacyjnych jednostek pływających i częściowo ukończonych rekreacyjnych jednostek pływających,
b) skuterów wodnych i częściowo ukończonych skuterów wodnych,
c) elementów składowych jednostek pływających, gdy wprowadza się je do obrotu oddzielnie,
d) silników napędowych instalowanych lub przeznaczonych specjalnie do zainstalowania na jednostce pływającej lub w niej,
e) silników napędowych instalowanych na lub w jednostkach pływających, które zostały poddane gruntownej modyfikacji silnika,
f) jednostek pływających, które zostały poddane gruntownej przeróbce
– jeżeli producent nie przeprowadził oceny zgodności dla danego wyrobu;
2) producenci wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku silnik napędowy lub jednostkę pływającą po ich gruntownej modyfikacji lub przeróbce lub zmieniający planowane przeznaczenie jednostki pływającej nieobjętej pierwotnie niniejszym rozporządzeniem w taki sposób, że zostaje ona objęta zakresem jego stosowania, przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem tego wyrobu do użytku;
3) producenci wprowadzający do obrotu jednostkę pływającą, zbudowaną na własny użytek, przed upływem okresu 5 lat przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
2. Moduł PCA określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.